Page 4 - siyah-beyazkatalog
P. 4

MUST AF A OKAN


                       1963-2016

         Mustafa Okan 1963 yılında Ankara’da doğdu.   “Bir sanat ürününde gerçekliğin ele geçir-
         Lisans eğitimini, 1984’te Gazi Eğitim Fakültesi  ilmesine dönük her zihinsel eylemi gerçekçi-

          Resim-İş Öğretmenliği Bölümü’nde, yüksek   lik kültürü içinde görüyorum.” diyen Mustafa
         lisans ve sanatta yeterlik eğitimini, 1991-1996  Okan’ın sanatsal tavrı, dış görünümleri esas
         yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sosyal  alan görme alışkanlıklarının körleştirici
          Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı’nda  pratiğine eklenmeden, bizi, gerçekliğe
        tamamladı. 1993 yılında Çukurova Üniversitesi   bağladığı için önemlidir. Mustafa Okan’ın
          Eğitim Fakültesi Resim-iş Öğretmenliği Ana-  imgesel dili, gerçekliğin yansıtılması ya da
         bilim Dalı’nda çalışmaya başladı. 2008 yılında  aktarılmasının değil, onun biliniş biçiminin
         doçent, 2013 yılında profesör oldu. 1 Temmuz   açığa çıkarılmasının aracısıdır. Bu dil, kimi
          2016 da aramızdan ayrıldı. Bir akademisyen   zaman yaşanan zamana denk düşerken, kimi

            olarak kurumuna ve öğrencilerine karşı  zaman da, gerçekliğin kavranışı bakımından,
        duyarlığını son güne kadar büyük bir özveriyle  bugünü aşacak şekilde gelecek zamanı
                           sürdürdü.  biçimler. Onun ürünleri, hayatı kavramak için
                                 sürdürdüğü bilişsel eylemliliği izleyicisine
           Sanatı bir bilgi biçimi olarak gören, sanat
                                 söyler. Ürün, bu eylemin tüm aşamalarını
        ürününü gerçekliğe ilişkin sorulan bir sorunun
                                 göstermese de belli bir bütünlüğe
         yanıtı, ele alınan bir problemin çözümü ya da
                                 kavuşmasını sağlayan yapısal özelliklerin
         her hangi bir durumun algılanış biçimi olarak
                                 diyalektiğini açıklar.
            kabul eden Mustafa Okan’ın, toplumsal
           belleğimizde derin izler bırakan süreç ve  Bir diğer özellik siyah ve beyazdır. Siyah ve
        olgular üzerine düşüncelerini içeren “Uzak Ülke  beyaz, akla kara, karanlıkla aydınlık, hayatın
          Resimleri”, Büyükler İçin Yirmi Küçük Öykü”,  içinde durdukları sürece biri diğeri olmuştur
           “Büyükler İçin Kısa Kara Öyküler”, “Yangın  aslında. Mustafa Okan’ın resimlerinde siyahla
              Öyküleri”, “Uykular Krallığı”, “Yangın  beyaz, gerçekle yalanı hem kuşkulu hale
        Öyküleri+1” gibi isimlerle açtığı sergiler yanın- getirir hem de geliştirir. Gerçek, siyahla
         da katıldığı birçok ulusal ve uluslararası etkin- beyazın oluşturduğu olasılıklar içerisinde
         likte yer alan ürünleri, sanatı bir eylem biçimi  şekillenir. Gerçekle yalanın birbirine bağlan-
          olarak benimseyen bir sanatçının manifes-   masında anlamın kaybolup gitmesini,
          tosunu açığa çıkaran göstergelerle doludur.  karşıtlığın gücü engeller. İmge, yalnızca
          Onun için sanat ürünü bir temsil alanı değil  ışığın aydaınlattığı yerde anlam için çalışır ve

        bilgiyi oluşturma eyleminin; gerçeğin, zihinsel  göz siyahı yalnızca beyazda görür.
        ortam içindeki algılanışının kendisidir. Üretim-
         lerinin ana sorunsalı gerçekliğe ilişkin bilgiyi
          paylaşmaktır. Bu bilgi, resimleri, heykelleri,  P r of . Bir nur ER ALDEMİR
        yerleştirmeleri, karikatürleri, graksel tasarım- Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Başkanı.
             ları aracılığıyla bir söyleme dönüşür.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9